מוד סטטיסטיקה

פורום התמיכה במודים לגרסה phpBB2. שימו לב - פורום זה הינו פורום ארכיון. התמיכה במערכת phpBB2 הופסקה.

מנהל: צוות האתר

maor
משתמש חדש
משתמש חדש
הודעות: 105
הצטרף: 19/12/2004 ב-14:24:31

הודעה שלא נקראהעל ידי maor » 24/06/2007 ב-08:39:26

מצורף המודול:

קוד: בחר הכל

<?php
/***************************************************************************
 *
 *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 *   (at your option) any later version.
 *
 ***************************************************************************/

//
// Administrative Statistics
//
$result_cache->init_result_cache();

$attachment_mod_installed = ( defined('ATTACH_VERSION') ) ? TRUE : FALSE;
$attachment_version = ($attachment_mod_installed) ? ATTACH_VERSION : '';

if ( $attachment_mod_installed )
{
   @include_once($phpbb_root_path . 'attach_mod/includes/functions_admin.'.$phpEx);
}

$total_posts = get_db_stat('postcount');
$total_users = get_db_stat('usercount');
$total_topics = get_db_stat('topiccount');

$start_date = create_date($board_config['default_dateformat'], $board_config['board_startdate'], $board_config['board_timezone']);

$boarddays = max(1, round( ( time() - $board_config['board_startdate'] ) / 86400 ));

$posts_per_day = sprintf('%.2f', $total_posts / $boarddays);
$topics_per_day = sprintf('%.2f', $total_topics / $boarddays);
$users_per_day = sprintf('%.2f', $total_users / $boarddays);

$avatar_dir_size = 0;

if ($avatar_dir = @opendir($phpbb_root_path . $board_config['avatar_path']))
{
   while( $file = @readdir($avatar_dir) )
   {
      if( $file != '.' && $file != '..' )
      {
         $avatar_dir_size += @filesize($phpbb_root_path . $board_config['avatar_path'] . '/' . $file);
      }
   }
   @closedir($avatar_dir);

   //
   // This bit of code translates the avatar directory size into human readable format
   // Borrowed the code from the PHP.net annoted manual, origanally written by:
   // Jesse (jesse@jess.on.ca)
   //
   if (!$attachment_mod_installed)
   {
      if($avatar_dir_size >= 1048576)
      {
         $avatar_dir_size = round($avatar_dir_size / 1048576 * 100) / 100 . ' MB';
      }
      else if($avatar_dir_size >= 1024)
      {
         $avatar_dir_size = round($avatar_dir_size / 1024 * 100) / 100 . ' KB';
      }
      else
      {
         $avatar_dir_size = $avatar_dir_size . ' Bytes';
      }
   }
   else
   {
      if($avatar_dir_size >= 1048576)
      {
         $avatar_dir_size = round($avatar_dir_size / 1048576 * 100) / 100 . ' ' . $lang['MB'];
      }
      else if($avatar_dir_size >= 1024)
      {
         $avatar_dir_size = round($avatar_dir_size / 1024 * 100) / 100 . ' ' . $lang['KB'];
      }
      else
      {
         $avatar_dir_size = $avatar_dir_size . ' ' . $lang['Bytes'];
      }
   }

}
else
{
   $avatar_dir_size = $lang['Not_available'];
}

if ($posts_per_day > $total_posts)
{
   $posts_per_day = $total_posts;
}

if ($topics_per_day > $total_topics)
{
   $topics_per_day = $total_topics;
}

if ($users_per_day > $total_users)
{
   $users_per_day = $total_users;
}

//
// DB size ... MySQL only
//
// This code is heavily influenced by a similar routine
// in phpMyAdmin 2.2.0
//
if (!$statistics->result_cache_used)
{
   $dbsize = 0;

   if( preg_match("/^mysql/", SQL_LAYER) )
   {
      $sql = "SELECT VERSION() AS mysql_version";
      if($result = $db->sql_query($sql))
      {
         $row = $db->sql_fetchrow($result);
         $version = $row['mysql_version'];
   
         if( preg_match("/^(3\.23|4\.)/", $version) )
         {
            $db_name = ( preg_match("/^(3\.23\.[6-9])|(3\.23\.[1-9][1-9])|(4\.)/", $version) ) ? "`$dbname`" : $dbname;

            $sql = "SHOW TABLE STATUS
            FROM " . $db_name;
            if($result = $db->sql_query($sql))
            {
               $tabledata_ary = $db->sql_fetchrowset($result);

               $dbsize = 0;
               for($i = 0; $i < count($tabledata_ary); $i++)
               {
                  if( $tabledata_ary[$i]['Type'] != "MRG_MyISAM" )
                  {
                     if( $table_prefix != "" )
                     {
                        if( strstr($tabledata_ary[$i]['Name'], $table_prefix) )
                        {
                           $dbsize += $tabledata_ary[$i]['Data_length'] + $tabledata_ary[$i]['Index_length'];
                        }
                     }
                     else
                     {
                        $dbsize += $tabledata_ary[$i]['Data_length'] + $tabledata_ary[$i]['Index_length'];
                     }
                  }   
               }
            }
         }
      }
   }

   $result_cache->assign_vars(array(
      'dbsize' => $dbsize)
   );
}
else
{
   $dbsize = $result_cache->get_var('dbsize');
}

$dbsize = intval($dbsize);

if ($dbsize != 0)
{
   if ($attachment_mod_installed)
   {
      if( $dbsize >= 1048576 )
      {
         $dbsize = sprintf('%.2f ' . $lang['MB'], ( $dbsize / 1048576 ));
      }
      else if( $dbsize >= 1024 )
      {
         $dbsize = sprintf('%.2f ' . $lang['KB'], ( $dbsize / 1024 ));
      }
      else
      {
         $dbsize = sprintf('%.2f ' . $lang['Bytes'], $dbsize);
      }
   }
   else
   {
      if( $dbsize >= 1048576 )
      {
         $dbsize = sprintf('%.2f MB', ( $dbsize / 1048576 ));
      }
      else if( $dbsize >= 1024 )
      {
         $dbsize = sprintf('%.2f KB', ( $dbsize / 1024 ));
      }
      else
      {
         $dbsize = sprintf('%.2f Bytes', $dbsize);
      }
   }
}
else
{
   $dbsize = $lang['Not_available'];
}

//
// Newest user data
//
$newest_userdata = get_db_stat('newestuser');
$newest_user = $newest_userdata['username'];
$newest_uid = $newest_userdata['user_id'];

$sql = 'SELECT user_regdate
FROM ' . USERS_TABLE . '
WHERE user_id = ' . $newest_uid . '
LIMIT 1';

if ( !($result = $stat_db->sql_query($sql)) )
{
   message_die(GENERAL_ERROR, 'Couldn\'t retrieve users data', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}

$row = $stat_db->sql_fetchrow($result);
$newest_user_date = $row['user_regdate'];

//
// Most Online data
//
$sql = "SELECT *
FROM " . CONFIG_TABLE . "
WHERE config_name = 'record_online_users' OR config_name = 'record_online_date'";

if (!$result = $stat_db->sql_query($sql))
{
   message_die(GENERAL_ERROR, 'Couldn\'t retrieve configuration data', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}

$row = $stat_db->sql_fetchrowset($result);
$most_users_date = $lang['Not_available'];
$most_users = $lang['Not_available'];

for ($i = 0; $i < count($row); $i++)
{
   if ( (intval($row[$i]['config_value']) > 0) && ($row[$i]['config_name'] == 'record_online_date') )
   {
      $most_users_date = create_date($board_config['default_dateformat'], intval($row[$i]['config_value']), $board_config['board_timezone']);
   }
   else if ( (intval($row[$i]['config_value']) > 0) && ($row[$i]['config_name'] == 'record_online_users') )
   {
      $most_users = intval($row[$i]['config_value']);
   }
}

$statistic_array = array($lang['Number_posts'], $lang['Posts_per_day'], $lang['Number_topics'], $lang['Topics_per_day'], $lang['Number_users'], $lang['Users_per_day'], $lang['Board_started'], $lang['Board_Up_Days'], $lang['Database_size'], $lang['Avatar_dir_size'], $lang['Latest_Reg_User_Date'], $lang['Latest_Reg_User'], $lang['Most_Ever_Online_Date'], $lang['Most_Ever_Online'], $lang['Gzip_compression']);

$value_array = array($total_posts, $posts_per_day, $total_topics, $topics_per_day, $total_users, $users_per_day, $start_date, sprintf('%.2f', $boarddays), $dbsize, $avatar_dir_size, create_date($board_config['default_dateformat'], $newest_user_date, $board_config['board_timezone']), sprintf('<a href="' . append_sid('profile.' . $phpEx . '?mode=viewprofile&amp;' . POST_USERS_URL . '=' . $newest_uid) . '">' . $newest_user . '</a>'), $most_users_date, $most_users, ( $board_config['gzip_compress'] ) ? $lang['Enabled'] : $lang['Disabled']);

//
// Disk Usage, if Attachment Mod is installed
//
if ( $attachment_mod_installed )
{
   $disk_usage = get_formatted_dirsize();

   $statistic_array[] = $lang['Disk_usage'];
   $value_array[] = $disk_usage;
}

$template->assign_vars(array(
   'L_ADMIN_STATISTICS' => $lang['module_name'],
   'L_STATISTIC' => $lang['Statistic'],
   'L_VALUE' => $lang['Value'])
);

for ($i = 0; $i < count($statistic_array); $i += 2)
{
   $template->assign_block_vars('adminrow', array(
      'STATISTIC' => $statistic_array[$i],
      'VALUE' => $value_array[$i],
      'STATISTIC2' => (isset($statistic_array[$i+1])) ? $statistic_array[$i + 1] : '',
      'VALUE2' => (isset($value_array[$i+1])) ? $value_array[$i + 1] : '')
   );
}

?>

maor
משתמש חדש
משתמש חדש
הודעות: 105
הצטרף: 19/12/2004 ב-14:24:31

הודעה שלא נקראהעל ידי maor » 10/07/2007 ב-11:36:11

שלום,
הבעיה עדין לא נפתרה.
לאחר שהמודול הותקן ואני בא להתקין דרכו מודולים
אני מקבל את ההודעה:

קוד: בחר הכל


Module Name: Administrative Statistics
Module Version: 2.1.3
Module Author: Acyd Burn
Author Email: acyd.burn@gmx.de
Author URL: http://www.opentools.de/board


This Module displays an Administrative Statistic to your Board. The most Users want to set these Module to Registered Users only. phpBB : Critical Error

Could not connect to the database


יש לי הרגשה שזה קשור לנתיב הפורום:

קוד: בחר הכל

/var/www/html/forum/includes
כאשר forum הוא phpbb_root_path


אני מצרף את המודול:

קוד: בחר הכל

<?php
/***************************************************************************
*                           admin_statistics.php
*                            -------------------
*   begin                : Sat, Aug 31, 2002
*   copyright            : (C) 2002 Meik Sievertsen
*   email                : acyd.burn@gmx.de
*
*   $Id: admin_statistics.php,v 1.13 2003/02/05 13:12:02 acydburn Exp $
*
*
***************************************************************************/

/***************************************************************************
*
*   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
*   it under the terms of the GNU General Public License as published by
*   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
*   (at your option) any later version.
*
***************************************************************************/

define('IN_PHPBB', true);

//
// Let's set the root dir for phpBB
//
$phpbb_root_path = './../';
require($phpbb_root_path . 'extension.inc');
if (!empty($board_config))
{
   include($phpbb_root_path . 'language/lang_' . $board_config['default_lang'] . '/lang_statistics.' . $phpEx);
}

if( !empty($setmodules) )
{
   $filename = basename(__FILE__);
   $module['Statistics']['Statistics_management'] = $filename . '?mode=manage';
   $module['Statistics']['Statistics_config'] = $filename . '?mode=config';
   return;
}

require('pagestart.' . $phpEx);

$__stats_config = array();

$sql = 'SELECT *
FROM ' . STATS_CONFIG_TABLE;
   
if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
   message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query statistics config table', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}

while ($row = $db->sql_fetchrow($result))
{
   $__stats_config[$row['config_name']] = trim($row['config_value']);
}

include($phpbb_root_path . 'includes/functions_stats.' . $phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_module.' . $phpEx);
include($phpbb_root_path . 'language/lang_' . $board_config['default_lang'] . '/lang_statistics.' . $phpEx);

//
// Try to re-assign Images for Admin Display
//
@reset($images);
while (list($key, $value) = each($images))
{
   if ((!is_array($images[$key])) && ($images[$key] != ''))
   {
      $images[$key] = './../' . $images[$key];
   }
}

//
// Now try to re-assign the smilies
//
$board_config['smilies_path'] = './../' . $board_config['smilies_path'];

//
// Init Vars
//
$params = array(
   'mode' => 'mode',
   'submit' => 'submit',
   'module_id' => POST_FORUM_URL
);

while( list($var, $param) = @each($params) )
{
   ( !empty($HTTP_POST_VARS[$param]) || !empty($HTTP_GET_VARS[$param]) )? $$var = ( !empty($HTTP_POST_VARS[$param]) ) ? $HTTP_POST_VARS[$param] : $HTTP_GET_VARS[$param] : $$var = '';
}

$msg = '';
$templated = true;

function gen_auth_select($default_auth_value)
{
   global $lang;
   
   $auth_levels = array('ALL', 'REG', 'ADMIN');
   $auth_const = array(AUTH_ALL, AUTH_REG, AUTH_ADMIN);

   $select_list = '<select name="auth_fields">';

   for($i = 0; $i < count($auth_levels); $i++)
   {
      $selected = ( $default_auth_value == $auth_const[$i] ) ? ' selected="selected"' : '';
      $select_list .= '<option value="' . $auth_const[$i] . '"' . $selected . '>' . $lang['Forum_' . $auth_levels[$i]] . '</option>';
   }
   $select_list .= '</select>';

   return ($select_list);
}

function renumber_order()
{
   global $db;

   $sql = "SELECT module_id FROM " . MODULES_TABLE . "
   ORDER BY display_order ASC";
   
   if( !$result = $db->sql_query($sql) )
   {
      message_die(GENERAL_ERROR, "Couldn't get list of Modules", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

   $i = 10;
   $inc = 10;

   while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
   {
      $sql = "UPDATE " . MODULES_TABLE . "
      SET display_order = " . $i . "
      WHERE module_id = " . $row['module_id'];

      if( !$db->sql_query($sql) )
      {
         message_die(GENERAL_ERROR, "Couldn't update order fields", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
      }
      $i += $inc;
   }
}

if ($mode == 'order')
{
   //
   // Change order of modules in the DB
   //
   $move = intval($HTTP_GET_VARS['move']);

   $sql = "UPDATE " . MODULES_TABLE . "
   SET display_order = display_order + $move
   WHERE module_id = " . $module_id;

   if( !$result = $db->sql_query($sql) )
   {
      message_die(GENERAL_ERROR, "Couldn't change Module order", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

   renumber_order();
      
   $mode = 'manage';
}

if ($submit && $mode == 'config')
{
   if ( !empty($HTTP_POST_VARS['return_limit_set']) )
   {
      $update_value = ( !empty($HTTP_POST_VARS['return_limit_set']) ) ? intval($HTTP_POST_VARS['return_limit_set']) : 0;

      if (intval($__stats_config['return_limit']) != intval($update_value))
      {
         $sql = "UPDATE " . STATS_CONFIG_TABLE . "
         SET config_value = '$update_value'
         WHERE (config_name = 'return_limit')";

         if (!($result = $db->sql_query($sql)))
         {
            message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to update the Statistics Config Table', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
         }
         
         $msg .= '<br>' . $lang['Updated'] . ' : ' . $lang['Return_limit'];
      }
   }

   if ( !empty($HTTP_POST_VARS['clear_cache_set']) )
   {
      $sql = "UPDATE " . MODULES_TABLE . "
      SET module_info_time = 0,
      module_cache_time = 0";

      if (!($result = $db->sql_query($sql)))
      {
         message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to update Modules Table', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
      }

      $msg .= '<br>' . $lang['Updated'] . ' : ' . $lang['Clear_cache'];
   }
   
   if ( !empty($HTTP_POST_VARS['modules_dir_set']) )
   {
      $update_value = ( !empty($HTTP_POST_VARS['modules_dir_set']) ) ? $HTTP_POST_VARS['modules_dir_set'] : '';
   
      if ($__stats_config['modules_dir'] != $update_value)
      {
         $sql = "UPDATE " . STATS_CONFIG_TABLE . "
         SET config_value = '$update_value'
         WHERE (config_name = 'modules_dir')";

         if (!($result = $db->sql_query($sql)))
         {
            message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to update Statistics Config Table', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
         }

         $msg .= '<br>' . $lang['Updated'] . ' : ' . $lang['Modules_directory'];
      }
   }
}

if ($mode == 'config')
{
   $template->set_filenames(array(
      'body' => 'admin/stat_config_body.tpl')
   );
   
   $__stats_config = array();

   $sql = 'SELECT *
   FROM ' . STATS_CONFIG_TABLE;
   
   if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
   {
      message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query statistics config table', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

   while ($row = $db->sql_fetchrow($result))
   {
      $__stats_config[$row['config_name']] = $row['config_value'];
   }

   $template->assign_vars(array(
      'L_RETURN_LIMIT' => $lang['Return_limit'],
      'L_RETURN_LIMIT_DESC' => $lang['Return_limit_desc'],
      'L_CLEAR_CACHE' => $lang['Clear_cache'],
      'L_CLEAR_CACHE_DESC' => $lang['Clear_cache_desc'],
      'L_MODULES_DIR' => $lang['Modules_directory'],
      'L_MODULES_DIR_DESC' => $lang['Modules_directory_desc'],

      'L_MESSAGES' => $lang['Messages'],
      'L_RESET' => $lang['Reset'],
      'L_SUBMIT' => $lang['Submit'],

      'L_STATS_CONFIG' => $lang['Statistics_config_title'],
      'MESSAGE' => $msg,

      'RETURN_LIMIT' => $__stats_config['return_limit'],
      'MODULES_DIR' => $__stats_config['modules_dir'],

      'S_ACTION' => append_sid("admin_statistics.$phpEx?mode=config"))
   );
}

if ($mode == 'install_activate')
{
   $mode = 'install';
   $var = 'activate';
}

if ($mode == 'activate')
{
   $sql = "UPDATE " . MODULES_TABLE . "
   SET active = 1
   WHERE module_id = " . $module_id;

   if (!($result = $db->sql_query($sql)))
   {
      message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to activate Module', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

   $sql = "SELECT * FROM " . MODULES_TABLE . "
   WHERE module_id = " . $module_id;

   if (!($result = $db->sql_query($sql)))
   {
      message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to get Module Informations', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

   $module_info = generate_module_info($db->sql_fetchrow($result));

   $msg .= '<br>' . $lang['Updated'] . ' : ' . $lang['Activated'] . ' : ' . $module_info['name'];

   $mode = 'manage';
}

if ($mode == 'deactivate')
{
   $sql = "UPDATE " . MODULES_TABLE . "
   SET active = 0
   WHERE module_id = " . $module_id;

   if (!($result = $db->sql_query($sql)))
   {
      message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to deactivate Module', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

   $sql = "SELECT * FROM " . MODULES_TABLE . "
   WHERE module_id = " . $module_id;

   if (!($result = $db->sql_query($sql)))
   {
      message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to get Module Informations', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

   $module_info = generate_module_info($db->sql_fetchrow($result));

   $msg .= '<br>' . $lang['Updated'] . ' : ' . $lang['Deactivated'] . ' : ' . $module_info['name'];

   $mode = 'manage';
}

if ($mode == 'uninstall')
{
   $sql = "UPDATE " . MODULES_TABLE . "
   SET installed = 0, active = 0
   WHERE module_id = " . $module_id;

   if (!($result = $db->sql_query($sql)))
   {
      message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to unsinstall Module', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }
      
   $sql = "SELECT * FROM " . MODULES_TABLE . "
   WHERE module_id = " . $module_id;

   if (!($result = $db->sql_query($sql)))
   {
      message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to get Module Informations', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

   $module_info = generate_module_info($db->sql_fetchrow($result));

   $msg .= '<br>' . $lang['Updated'] . ' : ' . $lang['Uninstalled'] . ' : ' . $module_info['name'];

   $mode = 'manage';
}

if ($mode == 'auto_set')
{
   $errored = false;
   $templated = false;

   print '<br />';

   $stat_module_rows = get_module_list_from_db();
   $stat_module_data = get_module_data_from_db();

   @reset($stat_module_rows);
   
   while (list($module_id, $module_name) = each($stat_module_rows))
   {
      $module_name = trim($module_name);

      $module_info = generate_module_info($stat_module_data[$module_id]);

      //
      // Start Time
      //
      $mtime = microtime();   
      $mtime = explode(" ",$mtime);   
      $mtime = $mtime[1] + $mtime[0];   
      $starttime = $mtime;

      $db->num_queries = 0;

      $modules_dir = trim($module_info['dname']);
      $return_limit = $__stats_config['return_limit'];
            
      $module_info = generate_module_info($stat_module_data[$module_id]);
      $mod_lang = 'module_language_parse';
            
      $language = $board_config['default_lang'];

      if (!file_exists($phpbb_root_path . 'language/lang_' . $language . '/lang_statistics.' . $phpEx))
      {
         $language = 'english';
      }
      include($phpbb_root_path . 'language/lang_' . $language . '/lang_statistics.' . $phpEx);
      include($phpbb_root_path . 'language/lang_' . $board_config['default_lang'] . '/lang_admin.' . $phpEx);

      $language = $board_config['default_lang'];

      if (!file_exists($phpbb_root_path . $__stats_config['modules_dir'] . '/' . $module_name . '/lang_' . $language . '/lang.' . $phpEx))
      {
         $language = 'english';
      }
      include($phpbb_root_path . $__stats_config['modules_dir'] . '/' . $module_name . '/lang_' . $language . '/lang.' . $phpEx);

      $statistics->result_cache_used = FALSE;
      $statistics->db_cache_used = FALSE;

      $stat_db->begin_cached_query();
      $result_cache->begin_cached_results();
      include($phpbb_root_path . $__stats_config['modules_dir'] . '/' . $module_name . '/module.php');
            
      $template->set_filenames(array(
         'module_tpl_' . $module_id => './../' . $phpbb_root_path . $__stats_config['modules_dir'] . '/' . $module_info['dname'] . '/module.tpl')
      );
   
      $template->pparse('module_tpl_' . $module_id);

      //
      // End Time
      //
      $mtime = microtime();
      $mtime = explode(" ",$mtime);
      $mtime = $mtime[1] + $mtime[0];
      $endtime = $mtime;
      $totaltime = ($endtime - $starttime);

      $num_queries = $db->num_queries;

      $update_time_recommend = 0;

      if ($totaltime > 0.2)
      {
         $update_time_recommend = round((($totaltime * $num_queries) * 1.5), 0);
      }
   
      print '<span class="gen">Time consumed: ' . $totaltime . ' - Queries executed: ' . $num_queries . ' - recommended Update Time: ' . $update_time_recommend . '</span><br />';
      print '<br />';

      $sql = "UPDATE " . MODULES_TABLE . "
      SET update_time = " . intval($update_time_recommend) . "
      WHERE module_id = " . $module_id;

      if (!($result = $db->sql_query($sql)))
      {
         $error = $db->sql_error();
         die('Unable to update Module -> <br />' . $error['message'] . ' -> <br />' . $sql);
      }

   }
      
   print '<br /><br /><br /><a href="' . append_sid("admin_statistics.$phpEx?mode=manage") . '">' . $lang['Back_to_management'] . '</a>';
}

//
// Manage Modules
//
if ($mode == 'manage')
{
   $template->set_filenames(array(
      'body' => 'admin/stat_manage_modules.tpl')
   );
      
   $sql = "SELECT MAX(display_order) as max, MIN(display_order) as min
   FROM " . MODULES_TABLE;

   if (!$result = $db->sql_query($sql))
   {
      message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to get Display Order Informations', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

   $row = $db->sql_fetchrow($result);

   $curr_max = $row['max'];
   $curr_min = $row['min'];
      
   //
   // Update Module List
   //
   update_module_list();

   $sql = "SELECT *
   FROM " . MODULES_TABLE . "
   ORDER BY display_order ASC";
   
   if (!$result = $db->sql_query($sql))
   {
      message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to get Module Informations', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

   $rows = $db->sql_fetchrowset($result);
   $num_rows = $db->sql_numrows($result);
      
   for ($i = 0; $i < $num_rows; $i++)
   {
      $row_class = ( !($i%2) ) ? $theme['td_class1'] : $theme['td_class2'];

      $module_info = generate_module_info($rows[$i]);
      $move_up = '';
      $move_down = '';
      $edit_install = '';
      $state = '';
      
      if ($rows[$i]['display_order'] != $curr_min)
      {
         $link = append_sid("admin_statistics.$phpEx?mode=order&amp;move=-15&amp;" . POST_FORUM_URL . "=" . $rows[$i]['module_id']);
         $move_up = '<a href="' . $link . '">' . $lang['Move_up'] . '</a>';
      }

      if ($rows[$i]['display_order'] != $curr_max)
      {
         $link = append_sid("admin_statistics.$phpEx?mode=order&amp;move=15&amp;" . POST_FORUM_URL . "=" . $rows[$i]['module_id']);
         $move_down = '<a href="' . $link . '">' . $lang['Move_down'] . '</a>';
      }

      if (intval($rows[$i]['installed']) == 1)
      {
         $edit_install = '<a href="' . append_sid("admin_statistics.$phpEx?mode=edit&amp;" . POST_FORUM_URL . "=" . $rows[$i]['module_id']) . '">' . $lang['Edit'] . '</a>';
         $edit_install .= '<br /><a href="' . append_sid("admin_statistics.$phpEx?mode=uninstall&amp;" . POST_FORUM_URL . "=" . $rows[$i]['module_id']) . '">' . $lang['Uninstall'] . '</a>';
      }
      else
      {
         $edit_install = '<a href="' . append_sid("admin_statistics.$phpEx?mode=install_activate&amp;" . POST_FORUM_URL . "=" . $rows[$i]['module_id']) . '">' . $lang['Install'] . ' & ' . $lang['Activate'] . '</a>';
         $edit_install .= '<br /><a href="' . append_sid("admin_statistics.$phpEx?mode=install&amp;" . POST_FORUM_URL . "=" . $rows[$i]['module_id']) . '">' . $lang['Install'] . '</a>';
      }

      if (intval($rows[$i]['active']) == 1)
      {
         $state_link = '<a href="' . append_sid("admin_statistics.$phpEx?mode=deactivate&amp;" . POST_FORUM_URL . "=" . $rows[$i]['module_id']) . '" alt="' . $lang['Deactivate'] . '">' . $lang['Active'] . '</a>';
      }
      else if ( (intval($rows[$i]['active']) == 0) && (intval($rows[$i]['installed']) == 1) )
      {
         $state_link = '<a href="' . append_sid("admin_statistics.$phpEx?mode=activate&amp;" . POST_FORUM_URL . "=" . $rows[$i]['module_id']) . '" alt="' . $lang['Activate'] . '">' . $lang['Not_active'] . '</a>';
      }
      else if (intval($rows[$i]['active']) == 0)
      {
         $state_link = $lang['Not_active'];
      }
      
      $template->assign_block_vars('modulerow', array(
         'ROW_CLASS' => $row_class,
         'NAME' => $module_info['name'],
         'DNAME' => $rows[$i]['name'],
         'U_STATE' => $state_link,
         'UPDATE_TIME' => $rows[$i]['update_time'],
         'U_MOVE_UP' => $move_up,
         'U_MOVE_DOWN' => $move_down,
         'U_EDIT' => $edit_install)
      );
   }
   
   $template->assign_vars(array(
      'L_STATS_MANAGE' => $lang['Statistics_modules_title'],
      'L_MESSAGES' => $lang['Messages'],
      'L_NAME' => $lang['Module_name'],
      'L_DNAME' => $lang['Directory_name'],
      'L_STATUS' => $lang['Status'],
      'L_UPDATE_TIME' => $lang['Update_time'],
      'L_AUTO_SET' => $lang['Auto_set_update_time'],
      'L_GO' => $lang['Go'],
      'U_AUTO_SET' => append_sid("admin_statistics.$phpEx?mode=auto_set"),

      'MESSAGE' => $msg)
   );
}

if ($mode == 'install')
{
   $errored = false;
   $templated = false;

   $sql = "SELECT * FROM " . MODULES_TABLE . "
   WHERE module_id = " . $module_id;

   if (!($result = $db->sql_query($sql)))
   {
      message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to get Module Informations', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

   $module_info = generate_module_info($db->sql_fetchrow($result), TRUE);

   $default_update_time = intval($module_info['default_update_time']);

   // Need to use inline print functions here to take care of dynamic things with the sql parse.
   // A place is made for them to show up fine without taking header time.
   print '<h3>' . $lang['Install'] . ' : ' . $module_info['name'] . '</h4>';
   print '<br />';
      
   print '<br />Module Name: ' . $module_info['name'];
   print '<br />Module Version: ' . $module_info['version'];
   print '<br />Module Author: ' . $module_info['author'];
   print '<br />Author Email: ' . $module_info['email'];
   print '<br />Author URL: ' . $module_info['url'];
   print '<br /><br /><br />' . $module_info['extra_info'];

   $do_install = TRUE;

   // Lets see if we are allowed to install this one. ;)
   if (!$module_info['condition_result'])
   {
      print '<br /><br />' . $lang['Not_allowed_to_install'] . '<br />';
      $do_install = FALSE;
   }
   else
   {
      $version = str_replace('.', '', $__stats_config['version']);
      $version = intval($version);
      $module_version = str_replace('.', '', $module_info['stats_mod_version']);
      $module_version = intval($module_version);

      if ($version < $module_version)
      {
         print '<br /><br />' . sprintf($lang['Wrong_stats_mod_version'], $module_info['stats_mod_version']) . '<br />';
         $do_install = FALSE;
      }
      
   }
   
   if ($do_install)
   {
      include($phpbb_root_path.'includes/sql_parse.'.$phpEx);
      include($phpbb_root_path.'includes/db.'.$phpEx);

      $available_dbms = array(
         "mysql" => array(
            "SCHEMA" => "install_mysql",
            "DELIM" => ";",
            "DELIM_BASIC" => ";",
            "COMMENTS" => "remove_remarks"
         ),
         "mysql4" => array(
            "SCHEMA" => "install_mysql",
            "DELIM" => ";",
            "DELIM_BASIC" => ";",
            "COMMENTS" => "remove_remarks"
         ),
         "mssql" => array(
            "SCHEMA" => "install_mssql",
            "DELIM" => "GO",
            "DELIM_BASIC" => ";",
            "COMMENTS" => "remove_remarks"
         ),
         "mssql-odbc" =>   array(
            "SCHEMA" => "install_mssql",
            "DELIM" => "GO",
            "DELIM_BASIC" => ";",
            "COMMENTS" => "remove_remarks"
         ),
         "postgres" => array(
            "LABEL" => "PostgreSQL 7.x",
            "SCHEMA" => "install_postgres",
            "DELIM" => ";",
            "DELIM_BASIC" => ";",
            "COMMENTS" => "remove_remarks"
         )
      );

      $dbms_file = $phpbb_root_path . $__stats_config['modules_dir'] . '/' . $module_info['dname'] . '/' . $available_dbms[$dbms]['SCHEMA'] . '.sql';

      $remove_remarks = $available_dbms[$dbms]['COMMENTS'];;
      $delimiter = $available_dbms[$dbms]['DELIM'];
      $delimiter_basic = $available_dbms[$dbms]['DELIM_BASIC'];

      $sql = true;

      if ( !($fp = @fopen($dbms_file, 'r')) )
      {
   //      print "<br />No SQL File found... expected: " . $dbms_file . "<br />";
         print "<br /><br />No need to install any SQL specific things.<br />";
         $sql = false;
      }

      if ($sql)
      {
         fclose($fp);
         $sql_query = @fread(@fopen($dbms_file, 'r'), @filesize($dbms_file));
         $sql_query = preg_replace('/phpbb_/', $table_prefix, $sql_query);
   
         $sql_query = $remove_remarks($sql_query);
         $sql_query = split_sql_file($sql_query, $delimiter);

         $sql_count = count($sql_query);

         if ($sql_count == 0)
         {
            print "<br />SQL File empty... no need to install any SQL specific things.<br />";
         }

         for($i = 0; $i < $sql_count; $i++)
         {
            print "Running :: " . $sql_query[$i];
            flush();

            if ( !($result = $db->sql_query($sql_query[$i])) )
            {
               $errored = true;
               $error = $db->sql_error();
               print " -> <b>FAILED</b> ---> <u>" . $error['message'] . "</u><br /><br />\n\n";
            }
            else
            {
               print " -> <b>COMPLETED</b><br /><br />\n\n";
            }
         }
      }
   
      if (!$errored)
      {
         $sql = "UPDATE " . MODULES_TABLE . "
         SET installed = 1, update_time = " . $default_update_time . "
         WHERE module_id = " . $module_id;

         if (!($result = $db->sql_query($sql)))
         {
            message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to Install Module', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
         }
      }
      else
      {
         print '<br><font color="red">' . $lang['Module_install_error'] . '</font>';
      }

      if ( (isset($var)) && ($var != '') )
      {
         if ($var == 'activate')
         {
            $sql = "UPDATE " . MODULES_TABLE . "
            SET active = 1
            WHERE module_id = " . $module_id;

            if (!($result = $db->sql_query($sql)))
            {
               message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to Activate Module', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
            }
         
            print '<br>' . $lang['Updated'] . ' : ' . $lang['Activated'] . ' : ' . $module_info['name'];
         }
      }
   }
   
   print '<br /><br /><br /><a href="' . append_sid("admin_statistics.$phpEx?mode=manage") . '">' . $lang['Back_to_management'] . '</a>';
}

if ($submit && $mode == 'edit')
{
   $auth_value = ( !empty($HTTP_POST_VARS['auth_fields']) ) ? intval($HTTP_POST_VARS['auth_fields']) : 0;

   $sql = "UPDATE " . MODULES_TABLE . "
   SET auth_value = " . $auth_value . "
   WHERE module_id = " . $module_id;

   if (!($result = $db->sql_query($sql)))
   {
      message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to Set Auth Value', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

   $sql = "SELECT * FROM " . MODULES_TABLE . "
   WHERE module_id = " . $module_id;

   if (!($result = $db->sql_query($sql)))
   {
      message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to get Module Informations', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

   $module_info = generate_module_info($db->sql_fetchrow($result));
         
   $msg .= '<br>' . $lang['Updated'] . ' : ' . $lang['Auth_settings_updated'] . ' : ' . $module_info['name'];

   $update_value = ( isset($HTTP_POST_VARS['active']) ) ? intval($HTTP_POST_VARS['active']) : 0;

   if (intval($module_info['active']) != $update_value)
   {
      $sql = "UPDATE " . MODULES_TABLE . "
      SET active = " . intval($update_value) . "
      WHERE module_id = " . $module_id;

      if (!($result = $db->sql_query($sql)))
      {
         message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to change Activation Setting', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
      }
         
      $msg .= '<br>' . $lang['Updated'] . ' : ' . $lang['Active'] . ' : ' . $module_info['name'];
   }

   $update_value = ( isset($HTTP_POST_VARS['updatetime']) ) ? intval($HTTP_POST_VARS['updatetime']) : 0;
   
   if (intval($module_info['update_time']) != intval($update_value))
   {
      $sql = "UPDATE " . MODULES_TABLE . "
      SET update_time = " . intval($update_value) . "
      WHERE module_id = " . $module_id;

      if (!($result = $db->sql_query($sql)))
      {
         message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to update Update Time', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
      }
         
      $msg .= '<br>' . $lang['Updated'] . ' : ' . $lang['Update_time'] . ' : ' . $module_info['name'];
   }

   if ( isset($HTTP_POST_VARS['uninstall']) && (intval($HTTP_POST_VARS['uninstall']) == 0))
   {
      $sql = "UPDATE " . MODULES_TABLE . "
      SET installed = 0, active = 0
      WHERE module_id = " . $module_id;

      if (!($result = $db->sql_query($sql)))
      {
         message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to Uninstall Module', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
      }
      
      $msg .= '<br>' . $lang['Updated'] . ' : ' . $lang['Uninstalled'] . ' : ' . $module_info['name'];
   }
}

if ($mode == 'edit')
{
   $template->set_filenames(array(
      'body' => 'admin/stat_edit_module.tpl')
   );
      
   //
   // Set up Preview Page
   //
   $sql = "SELECT * FROM " . MODULES_TABLE . "
   WHERE module_id = " . $module_id;

   if (!($result = $db->sql_query($sql)))
   {
      message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to get Module Informations', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
   }

   $__stat_module_data[$module_id] = $db->sql_fetchrow($result);
   $module_info = generate_module_info($__stat_module_data[$module_id]);
   $module_name = trim($module_info['dname']);

   $auth_value = intval($module_info['auth_value']);
      
   $template->assign_vars(array(
      'ACTIVE_CHECKED_YES' => (intval($module_info['active']) == 1) ? 'checked="checked"' : '',
      'ACTIVE_CHECKED_NO' => (intval($module_info['active']) == 0) ? 'checked="checked"' : '',
      'UPDATE_TIME' => $module_info['update_time'],
      'MODULE_DNAME' => $module_info['dname'],
      'S_AUTH_SELECT' => gen_auth_select($auth_value),
      'MODULE_NAME' => $module_info['name'])
   );

   //
   // Compile the Module without using cache functions if it's active
   //
   $return_limit = $__stats_config['return_limit'];
            
   //
   // Start Time
   //
   $mtime = microtime();   
   $mtime = explode(" ",$mtime);   
   $mtime = $mtime[1] + $mtime[0];   
   $starttime = $mtime;

   $db->num_queries = 0;

   $mod_lang = 'module_language_parse';
   $__module_id = $module_id;
   $__module_info = generate_module_info($__stat_module_data[$__module_id]);
   $__module_name = $module_name;

   $__tpl_name = 'preview';
   $__module_root_path = './../' . $phpbb_root_path;
   $__module_data = $__stat_module_data[$__module_id];
      
   $__language = $board_config['default_lang'];

   if (!@file_exists(@realpath($phpbb_root_path . 'language/lang_' . $__language . '/lang_statistics.' . $phpEx)))
   {
      $__language = 'english';
   }
   include($phpbb_root_path . 'language/lang_' . $__language . '/lang_statistics.' . $phpEx);

   $__language = $board_config['default_lang'];

   if (!@file_exists(@realpath($phpbb_root_path . $__stats_config['modules_dir'] . '/' . $__module_name . '/lang_' . $__language . '/lang.' . $phpEx)))
   {
      $__language = 'english';
   }
   include($phpbb_root_path . $__stats_config['modules_dir'] . '/' . $__module_name . '/lang_' . $__language . '/lang.' . $phpEx);

   $statistics->result_cache_used = FALSE;
   $statistics->db_cache_used = FALSE;

   $stat_db->begin_cached_query();
   $result_cache->begin_cached_results();
   include($phpbb_root_path . $__stats_config['modules_dir'] . '/' . $__module_name . '/module.php');
   $stat_db->end_cached_query($__module_id);
   $result_cache->end_cached_query($__module_id);
            
   $template->set_filenames(array(
      $__tpl_name => $__module_root_path . $__stats_config['modules_dir'] . '/' . $__module_info['dname'] . '/module.tpl')
   );
   
   //
   // End Time
   //
   $mtime = microtime();
   $mtime = explode(" ",$mtime);
   $mtime = $mtime[1] + $mtime[0];
   $endtime = $mtime;
   $totaltime = ($endtime - $starttime);

   $num_queries = $db->num_queries;

   $update_time_recommend = 0;

   if ($totaltime > 0.2)
   {
      $update_time_recommend = round((($totaltime * $num_queries) * 1.5), 0);
   }
   
   $template->assign_vars(array(
      'MESSAGE' => $msg,
      'L_ACTIVE' => $lang['Active'],
      'L_ACTIVE_DESC' => $lang['Active_desc'],
      'L_AUTH_SETTINGS' => $lang['Permissions'],
      'L_EDIT' => $lang['Edit'],
      'L_UPDATE_TIME' => $lang['Update_time_minutes'],
      'L_UPDATE_TIME_DESC' => $lang['Update_time_desc'],
      'L_YES' => $lang['Yes'],
      'L_NO' => $lang['No'],
      'L_UNINSTALL' => $lang['Uninstall_module'],
      'L_UNINSTALL_DESC' => $lang['Uninstall_module_desc'],
      'L_MESSAGES' => $lang['Messages'],
      'L_SUBMIT' => $lang['Submit'],
      'L_RESET' => $lang['Reset'],
      'L_PREVIEW' => $lang['Preview'],
      'L_PREVIEW_DEBUG_INFO' => sprintf($lang['Preview_debug_info'], $totaltime, $num_queries),
      'L_UPDATE_TIME_RECOMMEND' => sprintf($lang['Update_time_recommend'], $update_time_recommend),
      'L_BACK_TO_MANAGEMENT' => $lang['Back_to_management'],
      'U_MANAGEMENT' => append_sid("admin_statistics.$phpEx?mode=manage"),

      'S_ACTION' => append_sid("admin_statistics.$phpEx?mode=edit&amp;" . POST_FORUM_URL . "=$module_id"))
   );

   $template->assign_var_from_handle('PREVIEW_MODULE', 'preview');
}

$template->assign_vars(array(
   'VIEWED_INFO' => sprintf($lang['Viewed_info'], $__stats_config['page_views']),
   'INSTALL_INFO' => sprintf($lang['Install_info'], create_date($board_config['default_dateformat'], $__stats_config['install_date'], $board_config['board_timezone'])),
   'VERSION_INFO' => sprintf($lang['Version_info'], $__stats_config['version']))
);

if ($templated)
{
   $template->pparse('body');

   include('./page_footer_admin.'.$phpEx);
}

?>

keinang
משתמש חדש
משתמש חדש
הודעות: 4
הצטרף: 07/10/2007 ב-15:23:36

הודעה שלא נקראהעל ידי keinang » 09/10/2007 ב-11:43:35

מצטרף לבעייה של MAOR
כשאני בא להתקין את המודלים דרך לוח הניהול הוא רושם לי שגיאה :
Install : Most Active Topics


Module Name: Most Active Topics
Module Version: 2.1.3
Module Author: Nivisec, Acyd Burn
Author Email: acyd.burn@gmx.de
Author URL: http://www.opentools.de/board


No extra information on this module. phpBB : Critical Error

Could not connect to the database


חזור אל “תמיכה במודים - ארכיון”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 7 אורחים